Associació de Cervesers Cassolans de Balears.

Estatuts

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Associació de Cervesers Cassolans de Balears es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els objectius de l’associació són:

En queda exclòs de les seves finalitats:

Per assolir les seves finalitats l’associació promourà activitats de coneixement del món de la cervesa tals com tallers, xerrades, presentacions, degustacions col·lectives, viatges cervesers, etc.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a [DIRECCIO] de Palma

2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Mallorca.

3. La seva durada és indefinida.

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Han de ser majors de 21 anys.
 2. Cal que tinguin plena capacitat d’obrar.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal solicitar-ho pels canals establerts per la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Gaudir de la cervesa dels socis productors contribuint a les despeses que hagi ocasionat la seva producció.
 2. Participar en les compres col·lectives que es puguin organitzar.
 3. Obtenir suport tècnic per produir la pròpia cervesa.
 4. Compartir amb els altres socis la cervesa produïda per un mateix compartint les despeses.
 5. Elegir o ser elegits per als llocs de representació de l’entitat.
 6. Proposar activitats relacionades amb les finalitats de l’entitat.
 7. Assistir amb veu i vot a totes les reunions assembleàries.
 8. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 9. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

 1. Pagar la quota inicial d’entrada o les aportacions que es decideixin en assemblea.
 2. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries o dels acords adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8
 1. L'Assemblea és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 9

L'Assemblea té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10
 1. L'Assemblea es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11
 1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
 2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic a l’adreça que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l'associació.
 3. Les reunions de l'Assemblea, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.
Article 12
 1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
Article 13
 1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.
 5. Protección de datos, incluir telegram por ser internacional.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14
 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president, el secretari, el tresorer i els vocals,2 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president i un secretari.

Article 15
 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3 de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
  2. incapacitat o inhabilitació
  3. renúncia notificada a l’òrgan de govern
  4. separació acordada per l’Assemblea General
  5. qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l'Assemblea la defensa dels interessos de l'associació.
 4. Organitzar les activitats acordades per l’Assemblea.
 5. Convocar les assemblees i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
 8. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
 9. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 10. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

La durada del càrrec pot ser diferent, però no superior a cinc anys.

Article 17 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre.4 2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un dels membres que la componen.5 Article 18 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Es pot fixar una altra periodicitat. 5. Es pot fixar un altre percentatge. 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. Article 19 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea. Article 20 Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. Capítol V. La presidència i la vicepresidència Article 21 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea i de la Junta Directiva. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea com de la Junta Directiva. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea i de la Junta Directiva. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea o la Junta Directiva. 2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. Capítol VI. La tresoreria i la secretaria Article 22 El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi. Article 23 El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. Capítol VII. Les comissions o grups de treball Article 24 La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s'ha d’ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions. Capítol VIII. El règim econòmic Article 25 Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres b) les subvencions oficials o particulars c) les donacions, les herències o els llegats d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se Article 26 Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries. Article 27 L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.6 Article 28 En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president. Capítol IX. El règim disciplinari Article 29 L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc. Capítol X. La dissolució Article 30 L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. _________________________________________________________________________________ 6. La data de tancament de l’exercici econòmic pot ser diferent. Article 31 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. ES CORRECTO 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte. Palma, XX de octubre de 2019 7 Estatuts amb Signatures de tots els socis fundadors 3 copias Acta fundacional!! 2 copias Acaib registro de pago _________________________________________________________________________________ 7. La localitat i la data que es consignin aquí han de coincidir amb la localitat i la data que figurin a l’acta fundacional.